ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) มุ่งหวังตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและแข็งแรง ทั้งยังนําความเชี่ยวชาญในทุกแขนงของทั้งกลุ่มธุรกิจมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและเติมเต็มโอกาสทางการเงิน อันจะนําความมั่งคั่งอย่างมั่นคงให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งต่อคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมวงกว้างต่อไป

 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงจัดให้มีกระบวนการการระบุ การจัดลำดับความสำคัญ และกระบวนการในการทำความเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมากำหนดแนวทางการดำเนินงาน และกระบวนการสื่อสาร เพื่อให้ทิสโก้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่ม 

 

กลยุทธ์ธุรกิจที่ผนวกการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Integrated Corporate Strategy)

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กลุ่มทิสโก้จึงได้ผลักดันและบูรณาการการพัฒนาด้านความยั่งยืนเข้าสู่กลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) 

 

เป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน กลุ่มทิสโก้จึงได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน