นโยบายและแนวปฏิบัติ

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติขึ้น เพื่อเป็นกรอบของการดำเนินงานให้แก่ทุกหน่วยงานของกลุ่มทิสโก้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) คือ หัวใจสำคัญที่ทำให้ทิสโก้ดำเนินธุรกิจการเงินและการลงทุนมาอย่างยั่งยืน นโยบายสำคัญ คือ การมีแบบปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของทั้งกลุ่ม อันนำไปสู่ความเชื่อมั่น เชื่อถือได้ ให้กับเหล่าหุ้นส่วนคนสำคัญของทิสโก้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับทิสโก้ ธุรกิจต้องดำเนินควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นั่นคือแรงผลักดันสำคัญทำให้ทิสโก้ มุ่งมอบผลประโยชน์ระยะยาวแก่ทุกฝ่าย ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเชื่อถือได้ บนการทำงานอย่างมืออาชีพ


เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการในส่วนการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างทั่วถึง


เอกสารดาวน์โหลด

จรรยาบรรณคู่ค้า

กลุ่มทิสโก้ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังคํานึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการปฏิบัติต่อ Supplier อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในการดําเนินการค้าร่วมกับ Supplier และกําหนด Supplier Code of Conduct เพื่อให้ Supplier ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุ่มทิสโก้ ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยกลุ่มทิสโก้ ให้ความสําคัญและสนับสนุนให้ Supplier ของกลุ่มทิสโก้ ดําเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด


เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายภาษี

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี โดยกำหนดนโยบายภาษีตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อมและบริษัท ให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการตอบข้อซักถามหรือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบด้านภาษีอย่างครบถ้วน โปร่งใส ในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางรายการ พร้อมทั้งสื่อสารด้านภาษีภายในองค์กรให้พนักงานมีความเข้าใจ และยึดมั่นในข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี


เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทิสโก้ไฟแนลเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มทิสโก้) ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการดําเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโดยการบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


เอกสารดาวน์โหลด

แนวปฎิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า พนักงาน ชุมชน และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมถึงผลกระทบที่กลุ่มทิสโก้อาจเข้าไปมีส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้น กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มทิสโก้


เอกสารดาวน์โหลด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน