ด้านการกำกับดูแลกิจการ​

การกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ​

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม กลุ่มทิสโก้ได้รับแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวนโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มาประยุกต์และกำหนดเป็นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมที่คำนึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทั้ง 9 ด้านสอดคล้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด ได้แก่ ​

การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี​

กลุ่มทิสโก้เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้​

กระบวนการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร​

  • ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและให้สินบน ปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสให้พนักงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง​
  • ยกระดับการบริหารความเสี่ยงโดยจัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงดูแลกำกับความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง​
  • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้า สื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเคร่งครัด​ ​

กระบวนการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ในปี 2565 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ผ่านการต่ออายุรับรองครั้งที่ 3 ของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในงาน CAC NATIONAL CONFERENCE 2022 "รวมพลังพันธมิตร รวมพลังต้านโกง" รูปแบบ Virtual เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565​

 

มุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกส่วนงานภายในองค์กร มีการปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยสาระสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ​

จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  คลิกที่นี่

สนับสนุนให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน​

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน