ด้านการกำกับดูแลกิจการ​

การกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ​

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม กลุ่มทิสโก้ได้รับแนวปฏิบัติที่ดีของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวนโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มาประยุกต์และกำหนดเป็นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมที่คำนึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทั้ง 9 ด้านสอดคล้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด ได้แก่ ​

 

การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดี​ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่เชื่อถือได้

กลุ่มทิสโก้เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม จึงมุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติในการทำงานที่โปร่งใส ปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน และการดำเนินการ ดังนี้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับการต่ออายุรับรองสมาชิกเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2565 ครอบคลุมถึงปี 2568 ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในรูปแบบ Virtual ในวันที่ 6 กันยายน 2566 และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

มุ่งมั่นและผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกส่วนงานภายในองค์กร มีการปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายงดรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) โดยสาระสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ​

จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คลิกที่นี่​

สนับสนุนให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน​

 

การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวัง

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรภายใต้หลักความระมัดระวัง โดยดำเนินการตามกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) คำนึงถึงความสมดุลระหว่างการขยายธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในภาวะความหลากหลายทางธุรกิจและการเงิน อีกทั้งยังจัดวางโครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ในบทบาทหน้าที่ พร้อมรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การบริหารจัดการข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 27001 และจัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) กำหนดกระบวนการและระบบงานควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุละเมิดข้อมูล (Data Breach Response Plan) เพื่อเป็นเป็นกลไกป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน